Senator Thomas Byrne talks to MeathTV at Flexibus Celebration Day